Betreft:            Algemene Ledenvergadering
Datum:             donderdag 28 april 2016  aanvang 20.00 uur.
Plaats:              Het Dorpshuis
AGENDA
1.  Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen  en ingekomen stukken
4. Notulen van jaarvergadering van 2015
    a. Jaarverslag 2015
    b. financieel verslag 2015
    c. verslag van de kascontrolecommissie,  benoeming nieuw kascommissielid
    d. verslag  werkgroep speeltuinen
5. Vaststelling van de contributie en de begroting. Het bestuur stelt voor de contributie op € 4,00 p.j. te handhaven.
6. Bestuursverkiezing
    Periodiek aftredend:  voorzitter   Jacob Jansen           -  herkiesbaar
                                    lid             Netteke Nienhuis      -  herkiesbaar
                                    lid             Piet Smit                 -  herkiesbaar
                                    lid             Erick Erdtsieck         - niet herkiesbaar Waar door er een vacature ontstaat
7.  Beleidsplan voor 2016
8.  Beleidsplan 2106 en oproep aan de leden of er punten in het dorp zijn waar het bestuur aandacht aan zou moeten besteden.
9.  Rondvraag.
10. Sluiting.
Na afloop van het officiële gedeelte zal Jan Zuidema ons meenemen in de historie van Usquert, waarvoor iedereen hartelijk welkom is.