Datum: vrijdag 24 maart 2017 aanvang 20.00 uur.
Plaats: Het Dorpshuis

AGENDA

1. Opening.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Notulen van de jaarvergadering van vorig jaar (28 april 2016).
a. jaarverslag 2016.
b. financieel verslag 2016.
c. verslag van de kascommissie, benoeming nieuw kascommissielid.
d. verslag werkgroep speeltuinen
5. Vaststellen van de begroting en contributie voor 2017.
het bestuur stelt voor de contributie op € 4,--. per jaar te handhaven.
6. Bestuursverkiezing:
het bestuur stelt mevrouw Clara de Jong voor als bestuurslid.
dit jaar geen periodieke aftredingen.
7. Beleidsplan voor 2017.
8. Inbreng van ideeën voor Usquert en/of de nieuwe gemeente BMWE
9. Rondvraag.
10. Sluiting van de vergadering.
Na afloop van de vergadering nog even napraten onder het genot van een hapje en drankje.