Het is al weer een behoorlijke tijd geleden dat u iets over de voortgang van de bouwplannen hebt gehoord. Het laatste was de mededeling dat de sloop zou gaan beginnen, waarna een begin zou worden gemaakt met de nieuwbouw.
Die sloop, ja die heeft plaats gehad. Dat hebt u allemaal kunnen zien en kunt u nog steeds zien. Maar van de nieuwbouw is tot de dag van vandaag geen spoor te bekennen. Het gevolg is dat we met een flinke rotte plek in ons dorp zitten en dat alle verenigingen die er tot voor kort kun onderdak vonden zich in alle mogelijke bochten moeten wringen om de activiteiten door te kunnen laten gaan. Met andere woorden, het is een onacceptabele zaak.
U zult zich ongetwijfeld hebben afgevraagd hoe dit nu allemaal zo heeft kunnen gebeuren. En er zullen ongetwijfeld allerlei verhalen rondgaan over de oorzaken daarvan. Vandaar dat ik proberen zal u in deze mededeling enige duidelijkheid te geven.
Gedurende de zomermaanden heeft de aanbesteding van de sloop en de bouw plaats gevonden en in juli/augustus heeft de gunning plaats gevonden, waarbij de handtekeningen door het bestuur en de aannemer zijn geplaatst. Vervolgens heeft de sloop plaats gevonden met een wat ludieke start. Tot zover leken er geen problemen.
Deze dienden zich aan toen begin november een financieel overzicht verscheen, waarin zoveel als mogelijk rekening is gehouden met alle kosten en eventuele tegenvallers. Met andere woorden, een maximale begroting. Deze gaf toen een tekort aan van ruim E 500.000,--, te weten een overschrijding van ruim 30%! Een paar dagen later is hierover gesproken met de gemeente Eemsmond, waar deze mededeling ingeslagen is als een bom. De verantwoordelijk wethouder heeft toen onmiddellijk een bouwstop verordonneerd (terecht mijns inziens).
Onder meer dit heeft er toe geleid dat drie van de vier bestuursleden van het stichtingsbestuur zijn afgetreden en bestaat het bestuur vanaf, zeg maar 1 december, uit één persoon (ondergetekende).
Vervolgens heeft veel overleg plaats gehad met de gemeente een de Raad van Toezicht om te kijken hoe we uit deze misère kunnen komen en toch een dorpscentrum kunnen realiseren. Van de zijde van de gemeente is heel nadrukkelijk gesteld, dat er een centrum dient te komen en dat alles, mits binnen de financiële grenzen, door de gemeenteraad gesteld, in het werk zal worden gesteld om tot een goed einde te komen.
Tussen toen en nu heeft de gemeente bouwdeskundigen losgelaten op de bestaande plannen om te kijken wat er mogelijk is. Het resultaat van die onderzoeken zijn op vrijdag 18 januari besproken en vervolgens aan de Raad van Toezicht voorgelegd. In overleg met de Raad zal dan een nieuwsbrief voor u worden opgesteld, zodat ook u kennis kunt nemen van de stand van zaken op dat moment.
Dank zij de voortreffelijke samenwerking met de Raad van Toezicht en de gemeente Eemsmond durf ik verder te gaan met dit project en ik ben er van overtuigd dat het nieuwe dorpscentrum er gaat komen. Misschien in een aangepaste versie, maar komen zal het.

Piet Smit