Helaas is het niet altijd mogelijk de DEVO te gebruiken voor nieuwsberichten over de voortgang van de zaken rond het Dorpscentrum. De ontwikkelingen en de verschijningsdatum van DEVO lopen niet altijd parallel.
Om u niet te laten wachten tot het in maart te verschijnen nummer is de redactie bereid gevonden om u met deze extra informatie op de hoogte te brengen. Deze medewerking wordt zeer gewaardeerd.

Wat valt er op dit moment te vermelden?
Zoals reeds eerder gemeld heeft het gemeentebestuur een onderzoek naar het bouwdossier laten instellen. Enerzijds om vast te stellen wat er allemaal is misgegaan en waarom en anderzijds om na te gaan of met de oorspronkelijke plannen, al dan niet aangepast, binnen de beschikbare middelen, een dorpshuis is te realiseren.
Tegelijkertijd is het bestuur samen met de Raad van Toezicht ook gaan kijken naar mogelijke bezuinigingen, waarbij zeer scherp is gelet op een zodanige omvang dat alle verenigingen ook in het nieuwe gebouw hoe dan ook een voor hen passende accommodatie zullen aantreffen. Misschien niet zo luxe als in de oorspronkelijke plannen voorzien, maar wel met alle nodige voorzieningen.
Op 4 februari heeft het laatste overleg hierover met de Raad van Toezicht plaats gehad, op 5 februari heeft het College van B&W zich er over gebogen en op 6 februari is de zaak weer in de gemeenteraad besproken.
De conclusie tot nu toe is: er is alle mogelijkheid een nieuw dorpscentrum te bouwen, soberder dan eerder voorzien en met het weglaten van wat delen uit dat eerdere plan. De deskundigen zijn van mening dat dit mogelijk moet zijn. Ook de Raad van Toezicht is die mening toegedaan.
Weglaten van delen wil niet zeggen schrappen van die activiteiten. Zo hoeft de jeugdsoos niet te verdwijnen, maar zou op een andere plek in het pand kunnen komen in plaats van in een daarvoor te bouwen kelder. Een dergelijke oplossing zou wellicht ook gevonden kunnen worden voor de bibliotheek. Wat wij namelijk aan het doen zijn is zoeken naar meer gezamenlijk gebruik van de ruimte. De toneelzaal moet er natuurlijk komen en aan de sprothal wordt evenmin getornd, want daar moet ”geturnd” kunnen worden
Ook is zowel door ons als door de gemeente besloten, dat de bouw door een ter zake deskundige organisatie dient te worden begeleid. Een dergelijke organisatie moet ook heel nadrukkelijk het budget bewaken.
Dit alles zal betekenen dat er nieuwe plannen zullen moeten worden gemaakt, dan wel de bestaande plannen zullen moeten worden aangepast. In de week van 11 februari, een periode dat Zuid-Nederland en Kloosterburen carnaval vieren, gaan de eerste gesprekken daarover van start. Zowel bij ons als bij de gemeente is het parool: het moet allemaal zo snel als mogelijk worden opgepakt, maar wel zorgvuldig, zodat we niet een tweede keer onze neus gaan stoten. Die door ons allemaal gewenste zorgvuldigheid zal misschien wat extra tijd vragen. Maar staat dan wel tegenover dat we geen tweede keer op ons gezicht zullen gaan.
Ik verwacht dat ik u, misschien al in het maartnummer van DEVO, wat meer concrete mededelingen zal kunnen doen.
Tot slot, de tot nu ondervonden medewerking vanuit de Raad van Toezicht, de verenigingen en de gemeente stemt tot meer dan zeer grote tevredenheid. Ook Groninger Dorpen heeft zich bereid verklaard ons met raad en daad bij te staan. Dit alles geeft mij het gevoel dat het nieuwe dorpshuis er komt. Misschien wat later dan we allemaal gehoopt hebben, maar komen doet het er. Ons dorp en alle verenigingen hebben daar gewoon recht op.

U wordt verder geïnformeerd.

Piet Smit.