Betreft:           Algemene Ledenvergadering

Datum:           11 april 2014 20.00 uur

Plaats:            gebouwtje IJsclubvereniging

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Jaarvergadering 2013

a. Jaarverslag 2013

b. Verslag van de Commissie Speeltuinen

c. Financieel Verslag 2013

d. Verslag van de Kascontrolecommissie

4. Vaststelling van de contributie en van de begroting

Het bestuur stelt voor de contributie op € 4,- p.j. te handhaven.

5. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend:  Secretaris Cobi Wedema-Dob, herkiesbaar

                                    Lid: Trees Weessies, niet herkiesbaar

Er is 1 vacature beschikbaar. Een kandidaatsvoordracht door vijf of meer leden moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

6. Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie

7. Beleidsplan 2013

8. Rondvraag

9. Sluiting

+++++++

Na afloop van het officiële gedeelte vertoning van de film ‘De Hemel op Helwerd’ (zie toelichting). Nico van der Wijk, script en spelregie en Willem Kroon cameraregie en montage zijn aanwezig en geven een toelichting op het ontstaan en het maken van de  film.


 

De hemel op Helwerd

Filmmaker Willem Kroon en regisseur/scenarist Nico van der Wijk ontmoetten elkaar op een feestje. Kroon vertelt Van der Wijk dat hij jaren geleden bij Helwerd een informatiebord over de ontmoeting tussen Bernlef en Liudger had gezien. Sindsdien speelde Kroon met de gedachte om daar een film over te maken. Van der Wijk reageerde enthousiast en Kroon vroeg of hij het script wilde schrijven.

De Hemel op Helwerd is een film over de ontmoeting tussen de blinde bard Bernlef en de prediker Liudger. Tijdens deze ontmoeting geneest Liudger de blinde zanger en daarna treedt Bernlef in dienst van de prediker.

Regisseur en schrijver Nico van der Wijk schreef een filmscript, om deze belangrijke historische gebeurtenis in beeld te brengen. In de archieven is nauwelijks iets te vinden over deze periode, dus een feitelijk relaas werd het niet. Toch probeerden de makers de film zo realistisch mogelijk te laten zijn. De kleding werd bijvoorbeeld alleen gemaakt van stoffen die ook in de 8e eeuw gangbaar waren. Ook de locaties zijn historisch verantwoord.

Het verhaal van de genezing en bekering van de blinde bard Bernlef door de handoplegging van Liudger bij Helwerd is een schitterend oud verhaal, een oerlegende uit het Noorden. Het verhaal heeft in de loop van de jaren en de eeuwen een grote nawerking gehad. De genezing van Bernlefs blindheid speelt daarbij een cruciale rol.

 

image002

image004