Vereniging voor Volksvermaken Usquert
Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de JAARVERGADERING op zondag 26 november a.s. in het Dorpshuis om 10.30 uur
Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 20 november 2016
3. Jaarverslag 2017
4. Verslag kascommissie
5. Verslag penningmeester
6. Vaststellen contributie Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd vast te stellen op: € 8,= voor alleenstaanden en € 12,= voor gezinnen van twee of meer personen
7. Bestuursverkiezing Volgens rooster aftredend: Roland Bakker, Klaas Smith en Stefan Spaak Roland Bakker is niet herkiesbaar; Klaas Smith en Stefan Spaak zijn wel herkiesbaar. Het bestuur heeft voor deze vacature nog geen kandidaat kunnen vinden. In 2016 is een vacature in het bestuur ontstaan door het aftreden van Fina Bosman. Het bestuur stelt voor in deze vacature Jan Willem Bultena te benoemen. Leden kunnen voor beide vacatures (tegen)kandidaten voordragen voor aanvang van de vergadering.
8. Benoeming kascommissielid
9. WEL OF GEEN KERMIS 2018? Naar aanleiding van de ervaringen in 2017 wil het bestuur in overleg met de leden over het kermisweekend, vanwege de eisen die aan de organisatie daarvan worden gesteld o.a. door de vergunningverlener.
10. Bespreking overige festiviteiten 2018 ‐ Braderie 5 mei ‐ Oriënteringsrit begin oktober ‐ Sinterklaasintocht 24 november
11. Rondvraag
12. Sluing
Namens het bestuur, Lida Smit, secretaris.

vvv