UITNODIGING voor de algemene ledenvergadering van de vereniging voor dorpsbelangen Usquert
Datum:   vrijdag 6 april 2018,  aanvang 20.00 uur,  in het dorpshuis
AGENDA
1.Opening.
2.Vaststellen van de agenda.
3.Mededelingen en ingekomen stukken.
4.Notulen van de jaarvergadering van vorig jaar (24 maart 2017)
a.Jaarverslag 2017
b.Financieel verslag 2017
c.Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw kascommissielid.
d.Verslag werkgroep speeltuinen.
5.Vaststellen van de begroting en contributie voor 2018. Het bestuur stelt voor de contributie op € 4,--. Per jaar te handhaven.
6.Bestuursverkiezing:
Periodiek aftredend: penningmeester Jan Aldershof  –  herkiesbaar
                                      bestuurslid  Bas Kiep                    -  herkiesbaar
                                      bestuurslid  Fenny de Boer         -  herkiesbaar
                                      bestuurslid  Hilde Westerdijk     -  herkiesbaar
                                      Er zijn nog 2 vacatures in het bestuur
7.Beleidsplan voor  2018
8.Inbreng van ideeën en wensen.
9.Rondvraag.
10.Sluiting van het huishoudelijk gedeelte.
11.Pauze.
12.-  Voordracht van mevrouw Kiona Stel dorpscoördinator van de gemeente Eemsmond.
13.– Presentaties in het kader van “Doen! Kansen voor Usquert”, m.m.v. Peter Hanson-Alp.
-      Kookgroep.
-Werkgroep Zorg.
-Werkgroep Bossen.
-Energie UQ.
-Project dorpswinkel.
-Project binnenhaven.
14.Afsluiting.