Datum: vrijdag 22 maart 2019,  aanvang 20.00 uur,  in het Dorpshuis

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Notulen van de jaarvergadering van vorig jaar (06 april 2018)
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel verslag 2018
 7. Verslag van de kascommissie, benoeming nieuwe kascommissielid.
 8. Verslag werkgroep speeltuinen.
 9. Vaststellen van de begroting en contributie voor 2019. Het bestuur stelt voor om de contributie vast te stellen op € 5,--. per jaar, per gezin.
 10. Bestuursverkiezing;
  Periodiek aftredend: Netteke Nienhuis  - herkiesbaar

                                      Jacob Jansen          - herkiesbaar

Bas Kiep heeft te kennen gegeven tussentijds af te willen treden
Voorstel nieuwe bestuursleden;   Loes van der Zwaag
Kandidaat bestuursleden

 1. Beleidsplan voor 2018
 2. Inbreng van nieuwe wensen en ideeën.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte.
 5. Pauze
 6. Voordracht van de Dorpscoördinator mevrouw Kiona Stel
 7. Vragen stellen over hoe en wat in de nieuwe Gemeente Het Hogeland.
 8. Afsluiting